Jaarverslag 2016

Basis op orde 

De thema’s ‘Overheid in beweging’ en ‘Meester in je werk’ stonden in 2016 centraal. Maar ook de ‘basis’ werd niet uit het oog verloren. Dat wil zeggen: binnen het thema ‘Basis op orde’ ondersteunden we gemeenten met bestaande instrumenten zoals de Personeelsmonitor, arbocatalogi, het GIR en de RIE. 

In 2016 stonden de programma’s ‘Overheid in beweging’ en ‘Meester in je werk’ centraal in het werk van het A+O fonds Gemeenten. Binnen het thema ‘Basis op orde’ zorgden we ervoor dat bestaande tools ondersteuning boden. Binnen deze pijler werkten we onder andere aan:

  • Personeelsmonitor
  • Arbo en gezond werk
  • Medezeggenschap

Personeelsmonitor

Door middel van de Personeelsmonitor kunnen gemeenten hun HR-kengetallen vergelijken. De monitor is de belangrijkste benchmark voor HR-kengetallen bij gemeenten en wordt zowel door gemeenten als vakmedia gebruikt als bronmateriaal. In 2016 is een nieuwe editie van dit onderzoek verschenen. Deze werd in totaal 2579 keer bekeken

#FBBA00

Marcella Schut-Mosheuvel,
beleidsadviseur Personeel & Organisatie,
gemeente Alphen aan den Rijn

“De personeelsmonitor biedt vooral inzicht in onze HR-kengetallen en hoe die zich verhouden tot die van andere gemeenten.”

LEES MEER...

right
marcellaschutmosheuvel

‘Positieve cijfers zijn een mooi visitekaartje’

Marcella Schut-Mosheuvel is beleidsadviseur Personeel & Organisatie (P&O) bij de gemeente Alphen aan den Rijn. De personeelsmonitor van het A+O fonds Gemeenten is voor haar een handig instrument. Maar wat doet die monitor precies? En hoe helpt de tool Schut-Mosheuvel verder in haar werk?

“De monitor biedt vooral inzicht in onze HR-kengetallen en hoe die zich verhouden tot die van andere gemeenten”, verteld Schut-Mosheuvel. Ze kijkt bijvoorbeeld naar de gemiddelde leeftijd en het verzuim onder gemeentelijk personeel. “Het is belangrijk om hier zicht op te hebben. Als onze cijfers positief zijn, dan is het een mooi visitekaartje. Staan we aan de ‘verkeerde kant’ van het gemiddelde, dan gaan we op onderzoek uit.”

Best practice

De personeelsmonitor zet een proces in gang. Schut-Mosheuvel: “Geven de cijfers bijvoorbeeld een hoog verzuim aan, dan kijken we hoe dat zich verhoudt tot voorgaande jaren en andere gemeenten. Is daar een trend in te ontdekken? Of lag het verzuim alleen afgelopen jaar hoog? Met deze inzichten gaan we dan aan de slag, om het probleem op te lossen.”

De personeelsmonitor bevat over het algemeen echter weinig verrassingen. Schut-Mosheuvel: “We weten meestal hoe we ervoor staan. Toch is de bevestiging en vergelijking prettig.” De beleidsadviseur denkt bovendien dat het instrument de gehele gemeentelijke sector scherp houdt. Want: “Elke gemeente wil het stiekem toch beter doen dan de rest. Zo waren wij een paar jaar geleden qua verzuim de best practice. Dat gaf best een kick, zowel binnen P&O als bij de directie.” 

Intergemeentelijke samenwerking

Verder toont de monitor ontwikkelingen die bij alle gemeenten spelen, zoals vergrijzing en ontgroening. “Door deze onderwerpen voor de gehele sector aan te kaarten, wordt samenwerking bevorderd. Gemeenten gaan dan samen op zoek naar oplossingen.”

Schut-Mosheuvel denkt evenwel dat andere gemeenten de monitor niet alleen voor intergemeentelijke samenwerking gebruiken. Maar, net zoals Alphen aan den Rijn, ook voor intern gebruik. “We hebben echt een hoop gehad aan de personeelsmonitor. En niet alleen de afdeling Personeel & Organisatie. Binnen de gemeente hebben we de cijfers kenbaar gemaakt en verbonden aan concrete acties. Daarin schuilt de kracht van de cijfers.”

Naast de Personeelsmonitor heeft het A+O fonds Gemeenten een HR Databank in het leven geroepen. Ook hier kunnen ambtenaren cijfers terugvinden zoals ziekteverzuim en bezetting onder gemeentelijk personeel. In de HR Databank zijn de benchmark gegevens van de afgelopen 5 jaar bewaard.

Arbo en gezond werk

Wat betreft arbeidsomstandigheden en gezond werken richtte het A+O fonds Gemeenten zich voornamelijk op de diensten en tools uit de Arbocatalogi. Zo werden in 2016 vier Arbocatalogi onderhouden, namelijk: Agressie en Geweld 2.0, Gezond organiseren, Beeldschermwerk en Fysieke belasting.

Daarnaast vonden binnen dit thema in 2016 totaal 18 trainingen plaats en werd er van diverse instrumenten dankbaar gebruik gemaakt. Dit betreft de volgende tools:

Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem

Op 31 december 2016 beschikten 423 gemeentelijke organisaties over een licentie voor het GIR: deze internetapplicatie is een agressie- en ongevallenregistratiesysteem. In 2016 zijn in totaal 3133 incidenten geregistreerd. Dit zijn er 244 meer dan in 2015. Dit is geen feitelijke stijging van het aantal incidenten. De stijging is toe te schrijven aan het feit dat het registreren van incidenten steeds beter verloopt.

Risico Inventarisatie en Evaluatie Gemeenten

De RIE Gemeenten is een gratis digitale tool die inzicht biedt in de gemeentelijke arbeidsomstandigheden. Ook ondersteunt het instrument bij verbeteringen daarin. In 2016 maakten ruim 400 gemeentelijke organisaties gebruik van de RIE Gemeenten.

Verzuimbeheersing

Om verzuim binnen gemeenten te beheersen, bood het A+O fonds Gemeenten in 2016 verschillende instrumenten aan. Daarvan zijn de Gemeentelijke Verzuimnorm, de Berekenaar Verzuimtargets en de Verzuimcalculator geüpdatet.

Enquêtemanager Gemeenten

De Enquêtemanager Gemeenten is een gratis online tool voor onderzoek onder ambtenaren. Het instrument helpt bij het maken van vragenlijsten. Daarnaast biedt de tool bestaande vragenlijsten aan over bijvoorbeeld agressie, geweld en werkdruk. In totaal beschikken ruim 200 gemeenten over een account voor de Enquêtemanager Gemeenten. Gemeenten en het A+O fonds Gemeenten hebben in 2016 79 enquêtes uitgezet met de Enquêtemanager.

Medezeggenschap

Ook in 2016 was er aandacht voor medezeggenschap. Zo startte eind 2016 de campagne voor de medezeggenschapsverkiezingen 2016. Samen met de werkgroep Medezeggenschap verzorgde het A+O fonds Gemeenten hiervoor onder andere een ambassadeur (Gabriëlle Haenen, gemeentesecretaris van de gemeente Utrecht), verschillende campagnefilmpjes, een stappenplan en een geactualiseerd OR Vragenboek

U bent hier

Financieel jaarverslag